В Частна детска градина “Д-р Мария Монтесори” се отнасяме към всяко дете според неговите потребности, интереси и възможности. Взимаме предвид възрастовите му и емоционални особености и поставяме акцента върху свободата му на избор. Нашите преподаватели работят с удоволствие, играят и се радват заедно с децата, като се отнасят с тях авторитетно, но не авторитарно. Всяко дете се чувства ценено и щастливо.

Образователният процес в детската градина е организиран в следните възрастови групи:

Първа група – от 2 до 3 години;

Монтесори група – от 3 до 6 години;

Монтесори група  с интензивно изучаване на английски език – от 3 до 6 години;

Подготвителна група с английски език – от 6 до 7 години.

Детската градина разполага с помещения за занимания и сън за всяка от групите, физкултурен салон, обширен, богато озеленен двор с няколко площадки за игри и разходки, биополе и зоокът. Винаги, когато е възможно, децата се извеждат извън градината за наблюдение на природата, посещения на театри и музеи. В детската градина има педиатър, логопед и психолог. Организират се занимания по английски език, йога, музика, приложни изкуства, народни танци и спорт.

Първа група

от 2 до 3 години

В най-ранния период на обучение-преминаването от зависимост  към независимост- ние подпомагаме децата да развият самоуважение и увереност. Програмата е стимулираща и гъвкава и цели да задоволи нуждите на всяко дете. Атмосферата в детска ясла Монтесори е топла,спокойна и дружелюбна.

Монтесори група

от 3 до 6 години

За нас образованието е пътуване, което е уникално за всяко дете. В  Монтесори средата децата сами избират какво да работят, с кого и колко време да продължат работата си. Тази свобода на избор идва с отговорността и уважението към себе си, към другите, и към заобикалящата среда. Добре планираните, подкрепящи и богати на стимули материали  осигуряват на децата изобилие от възможности да развиват най-пълния си потенциал. Монтесори материалите за опознаване и разбиране на света – география, история, биология, физика, химия и други науки –  помагат на детето да разбере реалния свят в период, в който е най-чувствително към заобикалящата го среда. Това му позволява да разбере собствената си роля в света и факта, че е част от цялото. Географски карти, карти със знамената на държавите, материали за посоките на света, за жизнените цикли на растения и животни,  за динозаврите, образователни игри за превозните средства и олимпийските спортове, сетивни материали за планетите и природните кръговрати, множество експерименти са само малка част от това, до което децата имат достъп всеки ден.

Група с интензивно изучаване на английски език

от 3 до 6 години

В езиковата група дава възможност на децата да се развиват в естествена, двуезична среда във всички дейности и занимания. Децата общуват и се учат на добродетели, приятелство и взаимопомощ. По време на занятията се говори изцяло на английски език. Чрез примери, картинки и повторения децата сами стигат до значенията на думите, вземат активно участие в образователния процес и  забавлявайки се   усвояват повече материал. В работата по български и английски език с децата се играят много езикови игри за развитие на слухово внимание, слухова памет, за основи на граматиката, фонетика, свързана реч, възприемане на литературно произведение, преразказ, подготовка за четене и  подготовка на ръката за писане и др.

Подготвителна група с английски език

от 6 до 7 години

В подготвителната група учителите работят с индивуалния темп на всяко дете. В подкрепящата Монтесори среда много често децата проявяват интерес към писане и четене на ранна възраст. Следвайки Монтесори методиката, писането се преподава преди четенето, тъй като се смята, че писането е по-естествения за децата процес. Ограмотяването се прави индивидуално, на малки стъпки и според интереса и темпото на всяко дете. Писане и четене на български и английски език се въвеждат, когато детето е готово за това, като поредността на езиците зависи от индивидуалното възприемане на всяко дете.