Прием

Ние осигуряваме:

I-IV клас

В начален етап предлагаме:Ученици от начален етап в ЧСУ Монтесори Варна

 • Разширено обучение по английски език;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – Starters, Movers и Flyers;
 • Фокус към обучението по български език и математика;
 • Факултативно изучаване на руски език;
 • Компютърно моделиране – 1 час/седмично;

V-VII клас

В прогимазиален етап предлагаме:Ученици от прогимназиален етап в ЧСУ Монтесори Варна

 • Разширено обучение по английски език;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – KET и PET;
 • Интензивно обучение по български език и математика;
 • Факултативно изучаване на руски език;
 • Изкуствен интелект – 1 час/седмично;

VIII-X клас

В първи гимназиален етап предлагаме:

 • Разширено обучение по английски език;
 • Работа по програмите за Кеймбридж сертификати – FCE и CAE;
 • Допълнително обучение по български език и математика;
 • Факултативно изучаване на руски език;
 • 3D моделиране и принтиране – 1 час/седмично;

XI-XII клас

Във втори гимназиален етап предлагаме:Ученици от втори гимназиален етап в ЧСУ Монтесори Варна

 • Предприемачество – първи профилиращ предмет с модули:
 1. Предприемачество и кариерно развитие;
 2. Пазарна икономика;
 3. Стартиране на собствен бизнес;
 4. Управление на предприемаческата дейност;
 5. Основи на счетоводството;
 6. Финанси – публични, фирмени и лични;
 • Информационни технологии – втори профилиращ предмет с модули:
 1. Обработка и анализ на данни – MS Excel и MS Access;
 2. Мултимедия – фотография, аудио записи и видео монтажи;
 3. Уеб дизайн – HTML, CSS и CMS;
 4. Решаване на проблеми с ИКТ;
 5. Компютърна графика и дизайн;
 6. Компютърни мрежи;
 • Английски език (за постигане на ниво B2) – трети профилиращ предмет с модули:
 1. Устно общуване;
 2. Писмено общуване;
 3. Езикът чрез литературата;
 4. Култура и междукултурно общуване;
 5. Официална кореспонденция;
 • Изобразително изкуство – трети профилиращ предмет с модули:
 1. Теория на изкуството;
 2. Изкуство и изразни средства;
 3. Визуална култура;
 4. Дигитални изкуства;
 5. Графика и живопис;
 6. Приложни изкуства;

Процедура по прием на новозаписани ученици:

 1. Попълване на заявление за прием от страна на законния представител на ученика.
 2. Среща с родителите/настойниците на ученика за обсъждане на подробности по приема.
 3. Сключване на договор за обучение и предоставяне на необходимите документи.

Документи:

 • Заявление за прием;
 • Копие от удостоверението за раждане;
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас или група;
 • Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище – за прием по време на учебната година;
 • Медицински документи – здравно-профилактична карта и медицинска бележка от личния лекар;
 • Договор за обучение.