„Освободете потенциала на детето и то ще трансформира света“

                                                                 Д-р Мария Монтесори

Методът Монтесори е  ориентиран към естественото желание и капацитета на децата да учат. Д-р Мария Монтесори осъзнава, че създавайки подходяща среда и материали за децата и под ръководството на наблюдателен и грижовен учител, се развива пълния потенциал на детето.

Монтесори е начин на живот също толкова, колкото е начин на обучение и той не започва, когато детето е готово да тръгне на детска градина. Още от раждането детето се появява с определен потенциал и това, което ние възрастните трябва да направим е да осигурим среда за развитие на този потенциал. Средата трябва да е стимулираща и в самото начало тактилна, с много възможности за движение, защото детето учи чрез активност, когато прави нещата само.

Подходът на Мария Монтесори е оказал силно влияние върху образователните практики по цял свят. Старателно подготвената среда, материалите, мебелите, съобразени с ръста на детето и оборудването, пригодено за детската ръка – всичко това са характерни черти  на метода Монтесори.

Продължителните периоди на учене дават възможност на детето да усъвършенства прости елементарни умения подготвяйки го за преминаване към по-напреднали и сложни дейности. Ролята на учителя е повече да направлява, отколкото да инструктира и позволява на детето да избира и разучава в подредената среда със собствено темпо, задвижвано от вътрешното си желание да учи и експериментира.

Днешната класна стая Монтесори е изградена на принципите на оригиналната “Casa dei Bambini” или “Къща на децата”. Това е среда на спокойствие и концентрация, където децата са напълно погълнати от дейностите, които сами са избрали.

Децата в класната стая Монтесори имат свободата да правят собствен избор сред дейности, които са в рамките на техните възможности. Но дисциплината и в часност самодисциплината е ключова в Монтесори подхода. Избираш какво да правиш и след това си отговорен за собственото си решение и трябва да се справиш с последствията от него.

Децата пристигат сутрин и учителят ги поздравява. Дава им се свободата да отидат и да изберат какво да правят. Смесените възрастови групи играят огромна роля в успеха на Монтесори средата. По-големите деца обичат да предават знанията си на по-малките и да им показват модели, които те се опитват да следват. Мария Монтесори вярва, че съревнованието трябва да бъде въведено едва след като детето е усъвършенствало основни умения. Това означава, че напредъкът на детето никога не се сравнява с постиженията на други деца. Не оценяваш някого по това на какво ниво е, а оценяваш колко старателно работи.

Методът на Мария Монтесори е базиран на нуждата на детето да учи чрез правене, а концентрацията е ключът към ученето. Монтесори материалите са проектирани с тази мисъл. При всяка дейност се следва логическа последователност. Представят се концепции, които стават все по-сложни. Материалите са проектирани така, че детето да разбере дали греши и да търси начини само да поправи грешката си без да му се казва как да го направи. В Монтесори средата децата могат да работят на масата или на пода, използвайки максимално пространството на класната стая. Учителят също не стои на едно място, а обхожда стаята и отива там, където помощта му е най-необходима, за да представи нова дейност, да окуражи детето или да наблюдава напредъка му.

Класната стая е разделена на зони – практически живот, сензорна зона, език, математика култура и творчество. Дава се свободата на избор на децата с какво да работят.

Мария Монтесори казва, че от момента, в който детето влезе в “детската къща” всяка стъпка от неговото образование спомага за изграждане на цялостната му личност. Фокусът е върху нуждите на детето. Този подход се е запазил до днес, като на мотивираните и жадните за познания деца се предлага богата и стимулираща среда, като са направлявани и окуражавани от добре обучени учители. Това е, което прави Монтесори метода много повече от алтернативен метод за образование.